Administratie- en Belastingadvieskantoor

Jaarrekeningen

De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor u als ondernemer zelf. Maar informatie die nuttig is voor u kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden. Zo willen bank instellingen en andere vermogensverschaffers graag weten hoe (goed) het bedrijf draait en wat de vermogenspositie is. De Belastingdienst wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert. Tenslotte hebben zij geen inzage in de achterliggende gegevens.

Als u een eenmanszaak, CV of VOF heeft, bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren (bij de KvK). Voor een besloten vennootschap (BV) geldt de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening (of delen daaruit) wel. Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop ter inzage te leggen bij het handelsregister (KvK). Naarmate een BV groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook een winst- en verliesrekening en de toelichting daarop) voor iedereen ter inzage worden gelegd.

Jaarrekening opdracht bestaat uit:

Samenstellen jaarrekening.

Wij controleren uw boekhouding en stellen de jaarrekening samen en verzorgen in geval van een BV tevens de publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op basis van de administratie en de door de cliënt te verstrekken gegevens wordt een jaarrekening opgesteld met de daarbij behorende toelichting.

Geconsolideerde jaarrekening.

Wanneer sprake is van een onderneming (moeder/holding) die eigenaar is van 1 of meer dochterondernemingen wordt over alle ondernemingen een samengevoegde ofwel geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geëlimineerd. Door deze eliminatie geeft de jaarrekening een reëel beeld in de cijfers van de groep als geheel.

Publicatie jaarrekening.

Een Besloten Vennootschap (BV) moet, afhankelijk van de omvang, een beknopte dan wel uitgebreide jaarrekening bij het Handelsregister (KvK) deponeren. Dit moet op straffe van een boete, geschieden binnen 13 maanden na sluiting van het boekjaar. Het deponeren van een jaarrekening heeft ten doel dat iedere geïnteresseerde (zakenrelatie) uw jaarrekening kan inzien.

De Basis verzorgt voor u de publicatie van de jaarrekening.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt de officiële vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening plaats. In de notulen van deze vergadering worden deze en andere genomen besluiten, schriftelijk vastgelegd. De notulen maken onderdeel uit van de definitieve jaarrekening.

De Basis stelt voor u, in overleg met de aandeelhouders, de notulen op.

Administratieve dienstverlening

Overige diensten

Administratiekantoor De Basis

Bonkelaarplein 37  |  3363 EL SLIEDRECHT  |  Tel. 0184 - 723930  |  info@debasisonline.nl

Algemene voorwaarden  |  Privacy statement